#پ_2181 #نمایش_ضرب_کسر_در_معکوسش برای این که نشان دهیم…

#پ_2181

#نمایش_ضرب_کسر_در_معکوسش

برای این که نشان دهیم ضرب هر کسر در معکوس آن برابر واحد یا 1 است به مثال زیر دقت کنید:

عدد 5/2 کسر بزرگتر از واحد است که همان عدد مخلوط

2 1/2

است.

سه شکل رسم کرده هرکدام را دو قسمت کنید و 5 قسمتش را هاشور بزنید.

حال باید ان را در معکوس آن یعنی 2/5 ضرب کنید.

شکل را بطور افقی به 5 قسمت مساوی تقسیم کرده و دو قسمت افقی از هر شکل را رنگ کنید.
به قسمت رنگ قرمز دقت کنید

دیدگاهتان را بنویسید