#پ_2179 #مقایسه_اعداد_اعشاری #ریاضی_سوم_تاششم منظور از…

#پ_2179

#مقایسه_اعداد_اعشاری

#ریاضی_سوم_تاششم

منظور از مقایسه در ریاضی

بزرگتری

کوچکتری

مساوی

بودن است.

در اینجا فقط با اعداد اعشاری مثبت سرو کار داریم.

برای مقایسه اعداد اعشاری ابتدا به قسمت صحیح نگاه میکنیم

هر عدد که صحیح آن بیشتر باشد

بزرگتر است

3.45○ 4.5

چون 3 از 4 کوچکتر است پس

3.45
از 4.5

کوچکتر است

3.45< 4.5 < را از چپ کوچکتر واز راست بزرگتر بخوانید. اگر صحیح مساوی بودند به قسمت اعشاری دقت می کنیم و رقم به رقم مقایسه می کنیم 3.4○3.5 چون صحیح مساوی اند رقم بعدی را مقایسه می کنیم 4از 5 کوچکتر است پس 3.4<3.5 مانند بالا بخوانید. 2.26○2.24 صحیح و دهم برابرند پس صدم را مقایسه می کنیم 6از 4 بزرگتر است پس 2.26از 2.24 بزرگتر است. 2.26 >2.24

از چپ بزرگتر بخوانید.

5.5○ 5.50

این دو عدد مساوی اند

چون صدم هر دو برابر صفر هستند

هرچند اولی صدمش ننوشته است چون
در اعداد اعشاری اگر صفر اولین رقم از سمت راست باشد نوشته

نمی شود
(هرچند می توان نوشت.

نوشتن صفر در مباحث فیزیکی زمانی که بحث دقت ارقام باشد

ارزش بالایی دارد.

مثلا
1.2

دقت تا دهم
ولی
1.20

دقت تا صدم دارد که دقیق تر است(فعلا جای بحث نیست))

هرچند می توان خواند

0.50
را پنجاه صدم می خوانند

0.5

پنج دهم خوانده می شود

ولی از نطر ارزشی ریاضی مساوی اند.

0.50 =0.5

3.56○ 3.5

صحیح و دهم مساوی اند.

صدم اولی 6 ولی صدم دومی صفر است. چرا؟

پس
6 >0

پس

3.56 >3.5

ادامه دارد

@mahdiahmadileedari

@riazieducation96

دیدگاهتان را بنویسید