نقش نما چیست؟ واژه هایی هستند که به کمک آن ها می توانیم…

نقش نما چیست؟

واژه هایی هستند که به کمک آن ها می توانیم نقش کلمات را در جمله بشناسيم.
به توضيحات و مثال هاي زير دقت كنيد.

حرف ” را ”  (كلمه ي بعد از آن نقش  مفعولي مي پذيرد. )
کتابم را از قفسه ی کتابخانه برداشتم .
“کتابم” مفعول و نشانه ی « را » نشانه ی مفعول است .

حروف اضافه (كلمه ي بعد از اين حروف نقش متممي مي گيرد.)
 با اشتياق مطالعه مي كردم.
 “با” حرف اضافه است و نقش كلمه ي بعد از خود را كه متمم است مشخص مي كند.

حروف ندا (كلمه ي بعد از اين نشانه نقش منادايي دارد.)
ای مردم! بدانید نتیجه ی تمام کارهایتان به خودتان بازمی گردد بنابراین هرکس باید مراقب کارهای خود باشد.
“مردم” منادا و « ای» حرف نداست و کلمه ی پس از آن منادا می باشد.

نقش نماي اضافه (  نشانه ي كسره )

كلمه ي بعد از كسره ي اضافه در نقش صفت يا مضاف اليه قرار مي گيرد.
كتاب فارسي چاپ گرديد.
وجود نشانه ی « کسره» ( نقش نمای اضافه ) پیش از « فارسي » نشانه ی مضاف الیه بودن آن است.
نكته : تعيين صفت يا مضاف اليه بودن كلمه ي بعد از كسره ي اضافه مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید