نظر گروهی از دبیران ادبیات درود بر همکار ارجمندم اگر…

نظر گروهی از دبیران ادبیات
درود بر همکار ارجمندم
اگر بخواهیم این سخن منظوم را با قالب های سنتی تطبیق دهیم، بی گمان به مستزاد نزدیک است.
هرچند در مستزاد بعد از هر مصراع افزوده ای هست نه بعد از هر بند.
از آن جا که بخش افزوده به هر بند در پایان هر بند تکرار شده است می توان آن را ترجیع بند شمرد.
اما اما
این نوشته سست تر از آن است که چالش برانگیز باشد. این نوشته یک تفنن ساده است و بهتر است آن را ترانه بشماریم، چرا که در ترانه شاعر یا ترانه پرداز آزادی عمل بیشتری دارد.

و چون ترانه در ششم نداریم پس نیمایی معقول تر است و دانش آموز را گیج نکنیم
قالب شعر ای وطن ?????

دلیل اینکه ترجیع بند،نیست

دیدگاهتان را بنویسید