ممنون میشم کامل توضیح بدین

ممنون میشم کامل توضیح بدین

———————————————-

همڪار عزیز شڪل اول سه تا سفید شڪل دوم 6شڪل سوم 9
پس میشه

3*شماره شڪل
3*1=3
3*2=6
3*3=9

پس شڪل چهلم میشه
3*40=120

قسمت رنگیش ڪه الگو مثلثی
1_3_6

شماره شڪل *(شماره شڪل +1)تقسیم بر دو
40*41/2=820
میشه صورت ڪسرت
مخرج همیشه 120+820=940
ڪه ساده ڪنبم میشه 41/47

دیدگاهتان را بنویسید