شصت_ضرب_المثل_بهمراه_معناومفهوم ۱_هر کس خربزه می خورد پای…

شصت_ضرب_المثل_بهمراه_معناومفهوم

۱_هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند – هر کس باید عاقبت اعمال خود را تحمل کند .
۲- هر که بامش بیش برفش بیشتر – هر کس داراتر است گرفتار تر است.

3- هر که نان از عمل خویش خورد    منت حاتم طایی نبرد – نباید به دیگران متکی بود .

۴- هر که طاوس خواهد جور هندوستان کشد – باید سختیها را برای رسیدن به هدف تحمل کرد .

۵- هفت خوان رستم را طی کردن – کار بسیار سخت را برای رسیدن به هدف تحمل کرد .

۶- همه را برق می گیرد ما را چراغ نفتی – شانس و اقبال دیگران ییشتر  از ماست .

۷- هنداونه زیر بغل کسی گذاشتن – تملق بی جا گفتن .

۸- هوا گرگ و میش است – نه تاریک است نه روشن .

۹- هیچ کاره ی همه کاره – آدم هیچ کاره هود را همه کاره می پندارد .

۱۰- یاسین به گوش خر خواندن – کار بی حاصل انجام دادن .

۱۱- یال و کوپال داشتن – سرو وضع خوب داشتن .

۱۲- یک دستی گرفتن – کسی را کتر از آنچه هست پنداشتن .

۱۳- یک ستاره توی آسمان ندارد – ادم بی شانس و اقبال است .

۱۴- یک شب هزار شب نمی شود –به تعارف به مهمان می گویند .

۱۵- یک کلاغ چهل کلاغ کردن – اغراق و مبالغه نمودن + غیبت زیاد .

۱۶- یک بز گر گله را گرگین می کند- یک همنشین بد دیگران را هم به فساد می کشاند .

۱۷- یکی به نعل می زند یکی هم به میخ – هر دو طرف را مراعات می کند.

۱۸- یک گوش در است و گوش دیگر  دروازه – کسی که مطلبی را به خاطر نمی سپارد .

۱۹- یکی را پی نخود سیاه فرستادن – به بهانه ای او را ازمیدان خارج مکردن .

۲۰- یکی نان نداشت بخورد پیاز می خورد تا اشتهایش باز شود .- کار نابخردانه کردن .

۲۱- میانشان شکر آب است – روابط آنها خوب نیست ، اختلاف دارند .

۲۲- ناز شست گرفتن – پاداش و جایزه گرفتن .

۲۳- نازک نارنجی – زودرنج ، کم تحمل در مقابل مشکلات

۲۴- نان به نرخ روز خوردن – پای بند بودن به اصول – رفتار خود را با وضع حاضر تطبیق دادن

۲۵- نان کسی را آجر کردن – موجب ضرر و زیان کسی شدن .

۲۶- نخود هر آش بودن – مداخله در هر کاری کردن .

۲۷- نشخوار آدمیزاد حرف است – لذت داشتن حرف زیاد .

۲۸- نمک پرورده بودن – مدیون کسی دیگر بودن .

۲۹- نو که آمد به بازار    کهنه شود دل آزار – با آمدن چیز جدید گذشته و قدیمی و دلگیر می شود .

۳۰ – نه زنگی زنگ نه رومی روم – میانه رو بودن – متوسط بودن .

۳۱- نه سر پیاز نه ته پیاز – کاره ای نبودن .

۳۲- نه چک زدم نه چانه عروس آمد به خانه – بدون زحمت به هدف رسیدم .

3۳- وقت سر خاراندن نداشتن – سخت گرفتار کار زیاد بودن .

3۴- هر چه بگندد نمکش می زنند   وای به روزی که بگندد نمک – از افراد درست دیگر انتظار انجام کار بد و زشت نیست .

3۵- هر چه پول بدهی آش می خوری – به اندازه زحمتت نتیجه می گیری .

3۶- هر سرازی سربالایی دارد – راحتی سختیهایی هم به دنبال دارد .

37- هر چه دیدی از چشم خودت دیدی – مقصر خودت هستی .

3۸ – هر چه سنگ است مال پای لنگ است – آسیب و صدمه همیشه به آدمهای بیچاره می رسد .

3۹- هر کی با آل علی درافتد برافتد – معمولاً سادات به مخالفان خود می گویند .

۴۰- هر کس به امید همسایه نشیند گرسنه می خوابد – به دیگران نباید امید داشت ، هر کاری را باید خود انجام داد .

۴۱- مثل اینکه مال باباش و خوردم : به مناسبت دشمنی با کسی گفته می شود .

۴۲- ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است : روی آوردن به کار خود هیچ موقع دیر نیست .

۴۳- مرغ همسایه غاز است : چیزی که دیگران دارند با ارزش تر است .

۴۴- موش به سوراخ نمی رفت جارو به دمبش بست : طرف خودش پذیرفته نبود معرف دیگری شد .

۴۵- مرغ یک پا دارد : از نظرم بر نمی گردم .

۴۶- مثل خر در گل ماندن : عاجز و ناتوان و درمانده شدن .

۴۷- مرد سر می دهد اما سر نمی دهد : رازی که به کسی سپرده شد فاش نمی شود .

۴۸- مشت نمونه خروار است : چیز کم به نشانه فراوان .

۴۹- مشت وسندان : جدال ودرگیری ناتوان با توانا – کار دشوار وخطر ناک.

۵۰- مگر آمدی آتش ببری : عجله زیاد داشتن.

۵۱- مگ ر شهر هرت است ؟ هر کار ی انجام بدهی آزاد نیستی .

۵- مگر کله گنجشک خورده ای ؟ بسیار پر حرف هستی .
۲
۵۳- من می گویم نر است تو می گویی بدوش – بی جهت اصرار کردن

۵۴- من یک پیراهن بیشتر از تو پاره کردم- با تجربه تر و سالخورده تر از تو هستم .

۵۵- مو را از دست کشیدن – دقت بسیار کردن .

۵۶- موش مردگی درآوردن – خود را به ناخوشسی زدن – خود را بیمار جلوه دادن

۵۷- مومن مسجد ندیده – به شوخی به کسی می گویند که تظاهر به تقدس دارد .

۵۸- موهایش را در آسیاب سفید کرده – گرچه پیر است اما بی تجربه است .

۵۹- مویی از خرس کندن غنیمت است – از آدم خسیس حداقل استفاده هم غنیمت است .

۶۰- مهمان مهمان را نمی تواند ببیند صاحبخانه هر دو را – خسیس بودن صاحب خونه.

———————————————-

عالییی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید