سلام این جمله صحیح است؟ معکوس یک عدد خودش می باشد.

سلام این جمله صحیح است؟
معکوس یک عدد خودش می باشد.

———————————————-

معکوس عددیک یا معکوس هرعددی؟

———————————————-

نه
معکوس عدد یک همان یک است
فک کنم منظور اینه

———————————————-

نگفته عدد یک
گفته یک عدد

دیدگاهتان را بنویسید