دوست مجازی… سخاوتت را دوست دارم… مثل آفتاب می مانی، گرمی،…

دوست مجازی…
سخاوتت را دوست دارم…
مثل آفتاب می مانی،
گرمی،
مهربانی،
با گذشتی…
دور ایستاده ای،
امّا محبتت گرمم می کند…
از اینجا که من”قنوت”بسته ام
تا آنجا که تو به مهربانی “قیام” کرده ای

سلامتی و سربلندی برایت می طلبم
و سایه خشنودی خدا…!
تو هم برایم دعا کن،
که دلمان هردو
نیازمند اجابت های قشنگ خداست….
آرزوهایتان با حکمت خدا یکی باد…!

دیدگاهتان را بنویسید