1134043354_239327

1134043354_239327

———————————————-

۵تا یک هست….از۱ تا ۵ ادامه داردومرحله ی بعد از۵تا ۱ ادامه دارد( درجهت مخالف) الگوی ۶ همین گونه و….
۱۱۱۱۱×۱۱۱۱۱=۱۲۳۴۵۴۳۲۱
۱۱۱۱۱۱×۱۱۱۱۱۱=۱۲۳۴۵۶۵۴۳۲۱
۱۱۱۱۱۱۱×۱۱۱۱۱۱۱=۱۲۳۴۵۶۷۶۵۴۳۲۱
۱۱۱۱۱۱۱۱×۱۱۱۱۱۱۱۱=۱۲۳۴۵۶۷۸۷۶۵۴۳۲۱
۱۱۱۱۱۱۱۱۱×۱۱۱۱۱۱۱۱۱=۱۲۳۴۵۶۷۸۹۸۷۶۵۴۳۲۱

دیدگاهتان را بنویسید