?روش تولید درس آزاد در مقطع ابتدایی 1⃣درس های آزاد…

?روش تولید درس آزاد در مقطع ابتدایی

1⃣درس های آزاد ایستگاه اندیشیدن و درنگ کردن است.

2⃣این فصل فرصتی است تا معلم و دانش آموز به یاری هم با ذوق وعلاقه

فرهنگ های بومی و نیازهایی که در درس های دیگر به چشم نیامده است بازگو کند
3⃣بهره گیری از تعامل دانش آموزان و خانواده هادر نوشتن این درس

4⃣شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محل زندگی خودش

5⃣پرورش نویسندگی و بند نویسی با بهره گرفتن از فکر و قلم خودش

?روش های تولید درس آزاد

1⃣هر دانش آموز به صورت مستقل و فردی برای نوشتن درس آزاد اقدام کند.

2⃣به صورت گروهی و با مشارکت تمام افراد گروه برای تولید اقدام کنند.

3⃣تولید درس در کلاس (مجموعه ای از نظرات همه با راهنمایی معلم )

?در تولید درس آزاد می توان از توانمندی دانش آموزان در بند نویسی استفاده

کرد.

?برای مثال :

موضوع (محل زندگی)خوب این موضوع خیلی کلی است .موضوع را کوچکتر و محدود تر کنید .

?مثال:

وضعیت جغرافیایی محل زندکی ،آداب و رسوم ,زبان منطقه،نوع غذاهای خاص

آن منطقه و یا چهار موضوع کوچک که در مورد هر کدام یک بند بنویسند.

?نکته

در فرایند تولید این درس باید با فعالیت های نوشتاری و خوانداری تطابق وجود داشته باشد.

?روش هایی که معلم میتواند استفاده کند.

?روش های بارش مغزی

?بدیعه پردازی

?روش های پیش سازمان دهنده

??ناجی ??

این پست به دلیل درخواست همکاران برا تولید درس آزاد بوده

دیدگاهتان را بنویسید