?فارسی #نقش__دستوری_کلمات ✴️نقش دستوری را در جملات می…

?فارسی

#نقش__دستوری_کلمات

✴️نقش دستوری را در جملات می توان بررسی کرد یعنی خارج از جمله نمی توان برای کلمه ای نقش دستوری تعیین کرد
مثال:
سارا-خارج از جمله اسم می باشد ونمی توان نقش دستوری برای آن ذکر کرد اما اگر درجمله بیاید نقش پذیر می شود

⏹سارا به مدرسه می رود

دراین جمله سارا نقش دستوری نهاد داردو چون انجام دهنده ی کار هم می باشدفاعل جمله نیز هست

✴️در بررسی انواع کلمات گفتیم که در دستورزبان فارسی هفت نوع کلمه داریم از میان این هفت نوع #اسم -و کلماتی همچون ضمیر وصفت که می توانند جانشین اسم شوند نقش های گوناگونی در جملات دارند

✴️نقش های دستوری که در دستور زبان فارسی قابل بررسی می باشند:

1⃣نهاد( فاعل)
2⃣مفعول
3⃣صفت
4⃣منادا
5⃣مضاف الیه
6⃣متمم
7⃣قید
8⃣مسند
9⃣بدل
0⃣1⃣تمیز
1⃣1⃣معطوف
2⃣1⃣تکرار

✴️نکته ای اساسی -نقش های دستوری ذکر شده مواردی هستند که دانش آموزان تا اتمام دوره دبیرستان آنهارا یاد خواهند گرفت پس حتما باید دقت کنیم آموزش تمامی نقش های دستوری در ششم لازم نیست

❇️نقش هایی دستوری که در پایه ی ششم باید آموزش بدهیم شامل موارد زیر هست

1⃣نهاد( فاعل)
2⃣مفعول
3⃣منادا
4⃣صفت
5⃣مضاف الیه
6⃣متمم

✴️نقش های دستوری( مسند،بدل،تمیز،عطف،تکرار،قید)رادر دوره ی اول و دوم دبیرستان یاد خواهند گرفت

❇️آموزش نقش دستوری کلمات حتما باید در جملات باشدو ازمثالهای ساده وملموس شروع کنیم و برای یاد گیری بهترباید با تکرار وتمرین همراه باشد

❇️نکته ⬅️آموزش وتدریس نقشهایی دستوری که درپایه ی ششم ضرورت دارد به مرور در کانال خواهیم گذاشت

مطالب ارسالی از کانال استاد رستمی

دیدگاهتان را بنویسید