??????? دوستت دارم و این واژه حقیقت دارد با دل و جان به…

???????

دوستت دارم و این واژه حقیقت دارد
با دل و جان به این واژه سماجت دارد

تو به انکار دلم حتم نمودی به یقین
بازحقا که دلم میل رضایت دارد

من اسیر نگهی ناب تراز ساحل عشق
شده ام لیک دلم باز شکایت دارد

بعد عمری من و دل پای کشان در برتو
این همان عشق بودگرچه غرامت دارد

شعرگویم ز هوای دل و این مارابس
غزل و شعر دلم باتو صداقت دارد

عشق را گوکه دگر هیچ نبندد محمل
کوی دل بعد تو ای عشق حکایت دارد…❤️

‌ ‎‌‌‌
???????

دیدگاهتان را بنویسید