گویند در مجلسی از ژولیده نیشابوری پرسیدند میتوانی فی…

گویند در مجلسی
از ژولیده نیشابوری پرسیدند
میتوانی فی البداهه
شعری بگویی که ده تا کلمه
“دل” داخلش باشد
و هر کدام معانی مختلفی داشته باشد؟!
ژولیده، رباعی زیر را در همان مجلس سرود:

دلبری با دلبری دل از کفم دزدید و رفت
هرچه کردم ناله از دل
سنگدل نشنید و رفت

گفتمش ای دلربا دلبر ز دل بردن چه سود؟
از ته دل بر من دیوانه دل خندید و رفت

———————————————-

1139485125_274794

دیدگاهتان را بنویسید