سلام .کان روز به علم تو چه افزود.نقش روز وچه ،چیه?

سلام .کان روز به علم تو چه افزود.نقش روز وچه ،چیه?

———————————————-

کان…مخفف که آن
آن روز….ترکیب وصفی

روز…موصوف

چه….مفعول

که او آن روز به علم تو چه( چه چیزی) را افزود

———————————————-

موصوف نقش نمیگیره?

———————————————-

صفت به تنهایی معنا نمی دهد حتما باید همراه اسم( موصوف) بیاد.

دیدگاهتان را بنویسید