سلام ج این سوال بی زحمت چه عددی به جای □ قرار می گیرد…

سلام
ج این سوال بی زحمت
چه عددی به جای □ قرار می
گیرد ؟؟؟???

۱ – ۱۱ – ۲۱ – ۱۲۱۱ – ۱۱۱۲۲۱ – ۳۱۲۲۱۱ – □

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

———————————————-

۱۳۱۱۲۲۲۱

———————————————-

ممنون راه حلش چطوره

———————————————-

جواب وراه حل

———————————————-

نبود
کسی راه حل بده

———————————————-

هر عدد در واقع عدد قبلی خود را توضیح می دهد:

عدد اول یک است و عدد دوم میگوید 11 یعنی یه دونه یک.

عدد دوم 11 است و عدد سوم میگوید 21 یعنی دو تا یک.

عدد سوم 21 است و عدد چهارم میگوید 1211 یعنی یه دونه دو و دو تا یک.

به همین ترتیب جواب سوال برابر است با:

1113213211

.

دیدگاهتان را بنویسید