“جای خنده ست سخن گفتن شیرین پیشت “اجزای جمله رو مشخص کنید

“جای خنده ست سخن گفتن شیرین پیشت “اجزای جمله رو مشخص کنید

———————————————-

لطفا

———————————————-

ایها الناس

———————————————-

؟؟

———————————————-

سخن گفتن شیرین پیشت جای خنده(خنده دار) است.سخن گفتن شیرین (نهاد) پیش (حرف اضافه) تو (مضاف الیه) جای خنده (مسند) است (فعل)

———————————————-

بسیا ممنون

دیدگاهتان را بنویسید