?⭕️ سقراط می گوید. “وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال…

?⭕️ سقراط می گوید. “وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است… بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است”.
پس:
سرزميني كه متفكرانش بيكار باشند و بیسوادانشان شاغل، مشاورانش بيمار باشند، و وكلايش ساكت؛ جوانانش دل مرده باشند، و سالخوردگانش بلند پرواز، مردانش لحن زنانه داشته باشند، و زنانش ژست مردانه؛ اغنيايش دزدي كنند، و فقرايش كارگری با حقوق بخور و نمیر؛ صادراتش فيلسوف باشد، و وارداتش مواد مخدر، قبرهايش خريده شوند، و مغزهايش فروخته …

گورستان تاريخ است !

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دیدگاهتان را بنویسید