علامه حسن زاده آملی؛ خواجه عبدالله انصاری فرمود سنگ و گل…

علامه حسن زاده آملی؛

خواجه عبدالله انصاری فرمود سنگ و گل کمال نیست.
اگر توانستی روی آب راه بروی، خیال نکن کسی شدی….
اگر توانستی طی الارض کنی، خیال نکن کسی شدی…
اگر توانستی مثل پرندگان در هوا پرواز کنی، خیال نکن کسی شدی…
خس هم روی آب می رود، اردک و غاز هم روی آب راه می روند. اگر در هوا بپری تازه مگسی باشی. آنها هم در هوا پرواز می کنند…. جان خویش را دریاب، دل به دست آور و تحصیل حقیقت کن.
ممکن است کسی با به کار بستن دستورات و از راه علم به اوهام و علوم غریبه یا چیزهای دیگر، کارهایی کرده باشد اما “دل بدست آور، تا کسی باشی”
?

دیدگاهتان را بنویسید