1091242663_262011

1091242663_262011

———————————————-

۵
گزینه
ج

———————————————-

سوال ۵ مگه نمیشه گزینه ب؟

———————————————-

1091242663_262018

———————————————-

1091242663_262021

———————————————-

سوال ۱۰

دیدگاهتان را بنویسید