1091242663_261719

1091242663_261719

———————————————-

این مسله کتاب را بااستفاده راه حل اگر امکان دارد برایم راه حل را بنویسید ممنونم

———————————————-

۱ – ۱/۲ = ۱/۲
۳/۴ × ۱/۲ = ۳/۸
۱/۲ + ۳/۸=۴/۸+۳/۸=۷/۸
۱-۷/۸=۱/۸
۱/۸=۱۲۰۰/□ —-> □ = ۸×۱۲۰۰=۹۶۰۰

———————————————-

۱ – ۱/۲ = ۱/۲
۳/۴ × ۱/۲ = ۳/۸
۱/۲ + ۳/۸=۴/۸+۳/۸=۷/۸
۱-۷/۸=۱/۸
۱/۸=۱۲۰۰/□ —-> □ = ۸×۱۲۰۰=۹۶۰۰

دیدگاهتان را بنویسید