#پ_2176 #پاسخ_به_سوالات #مجموع_اختلاف_دو_عدد مادر میترا…

#پ_2176

#پاسخ_به_سوالات

#مجموع_اختلاف_دو_عدد

مادر میترا هنگام تولد او32 سال داشت اگر 10سال بعد مجموع سن آن ها 80سال شود اکنون میترا چند سال دارد؟

حل:

مادر زمان تولد فرزند 32سال داشت پس اختلاف سن آنها 32 سال است.

10سال دیگر سن هرکدام 10 سال بیشتر از سن فعلی می شود.

پس در مجموع 20 سال به جمع سن فعلی آن ها اضافه شده است. یعنی جمع واقعی سن فعلی آن ها

80-20=60

سال است.

بنا بر آن چه که قبلا آمد اگر جمع و اختلاف سن را جمع و نصف کنیم سن مادر بدست می آید
60+32=92
92÷2=46

سال.

و یا اگر سن ها را کم و نصف کنیم سن دختر بدست می آید

60-32=28
28÷2=14

سال سن دختر است.

همانطور که می بینید اختلاف سن
46-14=32

و جمع شان

46+14=60

سال است.

روند گفته شده کلی و قابل تعمیم به مسائل مشترک است.

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96..

@mahdiahmadiledari.

دیدگاهتان را بنویسید