#پ_2175 #ضرب_کسر_متوالی #پاسخ_به_سوالات…

#پ_2175

#ضرب_کسر_متوالی

#پاسخ_به_سوالات

1/2×2/3×3/4×…×99/100=

در این نوع ضرب یک عدد در صورت و یک عدد در مخرج باهم مساوی اند که با هم ساده و حذف می شوند.

1/2×2/3=(1×2)/(2×3)=

که 2از صورت و مخرج حذف می شود و
1/3
می ماند.

اگر ساده کردن را ادامه دهیم

1 از صورت کسر اول می ماند و 100 از مخرج آخر.

پس حاصل

1/100

است.

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96
@mahdiahmadiledari.

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید