وطن به نگهبان تشبیه شده است

وطن به نگهبان
تشبیه شده است

دیدگاهتان را بنویسید