همه نکته های زبانی و ادبی کتاب فارسی نهم…

همه نکته های زبانی و ادبی کتاب فارسی نهم
**********************
درس ۱ :
آرایه های ؛ تشبیه، جان بخشی، مراعات نظیر / گاهی تغییر در یک واج، موجب تغییر معنای یک واژه میشود ؛ واژه ی “انعام” ۱_ با فتحه
۲_ با کسره / واژه های مترادف/
عناصر زیبایی سخن (آرایه) دو بیت درس را خواسته ؛
[جان بخشی، تضاد، کنایه، واج آرایی،
تشبیه،تناسب(مراعات نظیر)… دارد.]
درس ۲ :
وابسته های گروه اسمی ۱ ؛
وابسته های پیشین ( صفت‌هاي؛ اشاره، شمارشی، پرسشی، تعجبی، مبهم) / وابسته های پسین؛ صفت بیانی، مضاف الیه.
درس ۳ :
پرسش انکاری / واژه های هم خانواده
آرایه کنایه.
درس ۴ :
صفت برتر( تفضیلی) و صفت برترین
(عالی) ؛ صفت های سنجشی
درس ۶ :
ارتباط معنایی(قرابت) / گروه فعلی ۱ ؛
زمان حال(مضارع) / انواع فعل مضارع؛ اخباری، التزامی، مستمر(جاری) / بن مضارع / شناسه/
فعل کمکی.
درس ۷ :
تخلص و بیت تخلص / نوشتن مفرد واژه های جمع با نشانه ی “ان” /
قافیه.
درس ۸ :
رابطه معنوی دو واژه (تضاد معنایی
واژه ها)، متضاد(آرایه تضاد) /
تمرین هسته و وابسته ها.
درس ۹ :
گروه فعلی ۲ ؛ فعل گذشته(ماضی)،
ماضی ساده(مطلق)، ماضی نقلی،
بن ماضی / رابطه معنایی ؛ ترادف (مترادف).
درس ۱۰:
آرایه ادبی تلمیح
درس ۱۱ :
گروه فعلی ۳ ؛ ماضی استمراری، ماضی مستمر (جاری).
درس ۱۲ :
گروه فعلی ۴ ؛ ماضی بعید، ماضی التزامی / پیشوند “بی” در بیشتر موارد،جدا از واژه پس از خود، نوشته
می شود مگر در املای واژه های ؛
بیهوده، بیچاره، بینوا.
درس ۱۳ :
ردیف ( اینکه ردیف ؛ گاهی اسم، فعل،
صفت، عبارت و… است.) [ و “حرف” ]
درس ۱۴ :
قید ( بدون اشاره به انواع قید)
[ با وجودی که نوشته:” قیدها جای ثابتی در جمله ها ندارند”، در هر سه جمله نمونه، قیدها را بعد از نهاد، آورده است!! مثالهای دیگر، بهتره گفته شود. ]
درس ۱۶ :
واژه سازی ؛ ساده، مشتق، مرکب
[ مشتق را در کتاب دهم، “وندی”
می نامد.] / جدول پرسش ساخت
واژه ها داده شده است.
[ ۳ ساده، ۵ مشتق، ۵ مرکب، آمده است.]
درس ۱۷ :
۱_ اضافه شدن “ی” نکره (ناشناس) به واژه هایی که به “ه” بیان حرکت، تمام
می شوند ؛ خانه+ ی= خانه ای
بنده + ی = بنده ای
۲_ اضافه شدن “ی” نکره به آخر
واژه هایی که با “واو”، تمام
می شوند ؛ دانشجو+ ی= دانشجویی، رادیو+ ی= رادیویی
*****************************
یاد آوری پایانی :
۱_ درسهای؛ ۵ و ۱۵، آزاد هستند و
دانش آموز، کامل می کند.
۲_ آرایه های آمده در کتاب ؛ تشبیه،
جان بخشی، مراعات نظیر،تضاد،
تلمیح، کنایه.
[ در پرسش تمرینی درس یک،
واج آرایی هم آمده است. ]
۳_ هیچکدام از اجزای اصلی جمله
(نقش ها) نیامده است.
۴_ بن ماضی و مضارع و نیز همه فعلهای ماضی و مضارع، آمده است
(به جز فعل آینده).
۵_ساخت واژه ها، (فقط) ساده، مشتق و مرکب آمده است.
۶_ قید و پرسش انکاری را بیان کرده است.
[ می توانیم “پرسش تاکیدی را نیز بگوییم و کاملتر ؛ ?
پرسش انکاری یا استفهام انکاری با فعل مثبت // پرسش تاکیدی یا استفهام تاکیدی با فعل منفی. ]
_______________________
توفیق، رفیق راهتان باد. دریانورد
???

توضیح لازم برای کار بالا: ???

الف_ نکته های زبانی و ادبی هر سه کتاب فارسی ؛
هفتم، هشتم و نهم، فهرست وار معرفی شد. ( و ششم ابتدایی)

ب_ از دیدگاه بنده، لازم و منطقی است که آموخته های پایه های قبلی دانش آموزان را بدانیم، به کارکرد ما در کلاس، کمک می کند.
(خود به کتابهای ابتدایی نیز مراجعه میکنم جهت پایه هفتم.)

پ_ ضمنا این معرفی کتابها ، برای همکارانی که تازه قصد تدریس دارند و یا همکاران متوسطه دو که در متوسطه یک، تدریس ندارند
( و سایر همکاران)
بی فایده نیست.

هماره؛ شاد، آرام و مانا باشید.

دریانورد: ناحیه ۴ کرج : ???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید