همه نکته های زبانی و ادبی کتاب فارسی ششم :…

همه نکته های زبانی و ادبی کتاب فارسی ششم :
**************************?
درس ۱ :
تغییر جای فعل در شعر / تعریف جمله و انواع آن ( خبری، پرسشی، امری، عاطفی)
درس ۲ :
واژه های هم خانواده / نهاد / فعل
[ در بخش “بخوان و حفظ کن”، شعر
” ای مادر عزیز “، از ابوالقاسم حالت، بسیار زیبا و دلنشین است. ]
درس ۳ : واژه های یک و چند هجایی/
خوانش و فهم درست شعر.
درس ۴ :
جمع بستن واژه ها با نشانه ی ” ان “،
شکل جمع بستن واژگانی که به “ه”،
ختم شده اند ؛ پرنده + ان =پرندگان
درس ۵ :
آرایه های ؛ مبالغه و کنایه
[ جالبه که آرایه ها در بخش دانش
زبانی آمده است!! ]
درس ۶ :
در بخش “درک مطلب”، آمده :
شاعر، در این شعر، وطن را به چه چیزهایی مانند کرده است؟
[ بدون اشاره به عنوان “تشبیه” ]
دانش زبانی؛ ندا و منادا
درس ۸ :
دانش زبانی ؛ نشانه های نگارشی
(نقطه، ویرگول یا درنگ نما، دو نقطه،
علامت سؤال، نشانه ی بیان عاطفه یا تعجب)
درس ۹ :
واژه آموزی ؛ ” راههای ساختن کلمه
جدید” ( روز + نامه = روزنامه)
درس ۱۰ :
دانش ادبی: قالب های شعری ؛ مثنوی
در تنها پرسش پایان حکایت آمده :
در این شعر، علم به چه چیزهایی مانند شده است؟
[ باز هم بدون اشاره به عنوان “تشبیه”]
درس ۱۱ :
دانش ادبی ؛ آرایه تشبیه
درک و دریافت ؛ نمودار عناصر
داستانی ( شخصیت ها، زمان، مکان،
رویدادها یا حوادث، پیام)
کارگاه درس پژوهی ؛ درمورد قالب شعری “غزل”، تحقیق کنید و به کلاس، گزارش دهید.
[ در حالی که تا پایان درس ۱۱ ، فقط قالب “مثنوی” گفته شده است. ]
درس ۱۲ :
واژه آموزی ؛ کاربرد امروزی برخی فعلهای قدیمی :
“همی طلب” یعنی “بطلب” /
“همی دار” یعنی “بدار”
درس ۱۴ :
دانش ادبی ؛ آرایه “شخصیت بخشی”
/ مناظره
درس ۱۵ :
دانش زبانی ؛ شبه جمله / گاه شاعران از کلمات کوتاه شده ای استفاده
میکنند : پار = پارسال، دی = دیروز،
مه = ماه، گه = گاه، شه = شاه
[ بدون اشاره به عنوان “مخفف” ]
درس ۱۶ :
واژه آموزی ؛ ساختن یک واژه جدید از ترکیب کلمه ها
(شعر + خوان/خوانی= شعر خوان، شعرخوانی)
درس ۱۷ :
دانش زبانی ؛ کلمات مخالف، متضاد /
در گذشته، گاهی از کلمه ی ” را ” در معنای “به” استفاده شده است ؛
برادران را وصیت کرد/ وصیت کنم شما را.
[ در بخش “بخوان و بیندیش” ، داستان
“آوای گنجشکان” از هوشنگ مرادی کرمانی، که حکایت شیخ و شخصی طالب علم است به نام “ممنون”،
فوق العاده است. ]
***************************
یاد آوری پایانی: ?
۱_ درس های ۷ و ۱۳ آزاد است.
۲_ از اجزای اصلی جمله (نقش ها)، فقط “نهاد” و “فعل”، آمده است.
۳_ آرایه های ادبی ؛ مبالغه، کنایه، تشبیه، شخصیت بخشی، متضاد،
گفته شده است.
۴_ فقط دو قالب شعری، مطرح شده؛
مثنوی و غزل.
۵_ ساختمان واژه (ساده، مشتق…) ، اصلا بیان نشده است.
۶_ این معرفی فهرست وار، از کتاب جدید فارسی ششم، برای همکاران مدرس فارسی هفتم، مفید است.
_______________________
توفیق، رفیق راهتان باد: دریانورد
???

دیدگاهتان را بنویسید