براي امروز زنده ام? هماهنگ با آنچه مي آيد ناوابسته به…

براي امروز زنده ام?
هماهنگ با آنچه مي آيد
ناوابسته به آنكه مي رود
چون رود جريان مي يابم
چون دريا فروتن خواهم شد
بسان كوه با صلابت اما در سكوت
مي يابم خداوندي درونم را
و وقفه هاي ذهني بر خود وارد خواهم كرد
امروز شاكرم بر بودن خويش
تلاش ام بر شدن خواهد بود
دور را نزديك مي پندارم
و زمان را در لحظه حال
اينك مقبول است
و هر آنچه هست بهترين است
با خود زمزمه خواهم كرد
خدا هست ، خدا هست…

سلام صبح بخیر و شادی

دیدگاهتان را بنویسید