(ای سلامم،ای سرودم ای نگهبان وجودم ای غمم تو، شادی ام تو…

(ای سلامم،ای سرودم

ای نگهبان وجودم

ای غمم تو، شادی ام تو

مایه ی آزادی ام تو) “ای وطن”

معنی: ای وطنی که سلام و سرود من و نگهبان وجود منی و باعث غم و شادی و آزادگی من هستی( خطاب به تو هستم).

 

( ای دلیل زنده بودن 

ای سرودی صادقانه 

ای دلیل زنده ماندن 

جان پناهی جاودانه)”ای وطن”

معنی: ای وطنی که دلیل زنده ماندن منی،ای سرود راستی و درستی،ای دلیل زنده ماندن و نگهبان همیشگی جان من(خطاب به تو هستم).

 

(هم چو رویش در بهاران

هم چو جان در هر بدن

مثل بوی عطر گل ها

مثل سبزی در چمن “ای وطن”[email protected]

معنی:ای وطنی که مثل رویش در فصل بهاری،مثل جان و روح در بدن هستی و مانند بوی عطر گل ها خوش بویی و مانند سبزی چمن باطراوتی(خطاب به تو هستم)

 

(مثل راز شعر حافظ

مثل آواز قناری

هم چو خوش ترین ها

هم چو باران بهاری” ای وطن”[email protected]

معنی:ای وطنی که مثل رازی هستی که در شعر حافظ است، مثل آواز قناری زیبا هستی،مانند خوش ترین یاد ها در یاد می مانی و مثل باران بهاری،شادابی(خطاب به تو هستم).

 

┄┅┅┄┅┄┅✶?✶┄┅┄┅┅┄┄
️https://telegram.me/Naji_adabiyat
❤️?❣

(مثل غم در مرگ مادر

مثل کوه غصه هایی

مثل سربازان عاشق

قهرمان قصه هایی)”ای وطن”

معنی: ای وطنی که مثل غم از دست دادن در مرگ مادر هستی،مثل کوهی از غصه هایی و مثل سربازان عاشقی هستی که قهرمان صه ها می شوند( خطاب به تو هستم).

 

( هم چو آواز بلندی 

از بلندی های پاک

با غروری، با گذشتی

با وفایی هم چو خاک)” ای وطن”

معنی :ای وطن تو مانند آواز بلند از قله های پاک بلند هستی،بسیار با غرور و با گذشتی و مانند خاک باوفا هستی(خطاب به تو هستم)

┄┅┅┄┅┄┅✶?✶┄┅┄┅┅┄┄
️https://telegram.me/Naji_adabiyat
❤️?❣

دیدگاهتان را بنویسید