?چه مواردی باید در پوشه کار قرار بگیرد؟ ? پوشه کار “پوشه…

?چه مواردی باید در پوشه کار قرار بگیرد؟

? پوشه کار
“پوشه کار”مهمترين ابزار ارزش يابی کيفی توصيفی است که هويت دانش آموزان را در همه ی ابعاد شخصيتی با هدف و سازمان منظمی در خود نگه داری می نمايد .
مجموعه ای از نمونه کارهای دانش آموزان که در جريان ياددهی – يادگيری هدفمند جمع آوری گشته ، آگاهانه انتخاب گرديده و منظم ، سازماندهی شده و بيانگر ميزان تلاش، پيشرفت و موفقيت دانش آموزان است وبه عبارتی همچون آلبومی ، تصاويرِ گوناگون ودرمسير رشدِ دانستن ، توانستن و بکاربستنِ دانش آموزان را ، در مراحل مختلف فرآيند ياددهی – يادگيری ، به نمايش و قضاوت می گذارد .

? پوشه می تواند به صورت کلاسور، پروندان (زونکن)، پوشه دکمه دار ، کیسه پلاستیکی و … باشد ، مشروط بر اینکه سه اصل
✅حفظ و نگه داری موثر
✅دسترسی آسان
✅زیبایی ظاهری
رعایت گردد

?روی جلد:
روی جلد هر پوشه مشخصات : نام استان ، منطقه ، مدرسه ، پایه تحصیلی و نام آموزگار نوشته شود.
در شیرازه پوشه نام و نام خانوادگی دانش آموز نوشته شود.
عکس دانش آموزان پایه اول روی شیرازه چسبانده شود ،به دلیل اینکه نمی توانند نام و فامیل خود را بخوانند.

?محتوای پوشه:
محتوای پوشه باید مجموعه ای از نمونه کارهای مرتبط، به هم پیوسته و فرایندی دانش آموز را شامل گرددکه علاوه بر بازده عملکرد یادگیری و … نارسایی های یادگیری دانش آموز و نحوه رفع مشکلات و اصلاحات آن ها را نیز نشان دهد

?محتوای پوشه:

1️⃣اولاً باید به تفکیک دروس باشد
2️⃣ثانیاً همراه با بازخورد مناسب و تاریخ باشد.
تا آموزگار را در قضاوت یاری کند.

?محتوای پوشه به چهار گروه
1)آزمون ها
2) تکالیف
3)تولیدات
طبقه بندی می شود.

?آزمون مداد کاغذی
?آزمون های عملکردی
?هر نوع آزمونی که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.
? فهرست وارسی
?مقیاس های درجه بندی
? گزارشی از رویداد نگاری
?هر نوع مشاهده ثبت شده ای که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.

?تکالیف:
?تکالیف درسی خارج از کلاس
?تکالیف درسی کلاسی انفرادی شامل:آثار و تکالیف نوشتنی،تمرینات،املاء و جمله نویسی،خودآزمایی ها و مسائل و …
?تکالیف درسی کلاسی گروهی
?چرکنویس و کارهای ابتدایی در طراحی تحقیق تا مواد نشان دهنده ی حاصل کار تحقیقی
? هر نوع تکلیفی که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.

?تولیدات:
? آثار هنری دانش آموز.
?خلاصه داستان،فیلم و بازدیدها.
? کارهای عملی دانش آموز.
? گزارش مصاحبه دانش آموز با افراد متفاوت
?گزارش هایی علمی مثل:گزارشهای گردشهای علمی.
?هر تولیداتی که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.

?سایر موارد:
تشویق کتبی دانش آموز.
ثبت پرسش ها و اظهار نظرها و رفتارهای قابل توجه دانش آموز.
نامه های مربوط به دانش آموز.
نمونه پیشرفت موضوعی دروس.
یادداشت های معلم.

?فرم هایی که باید در پوشه قرار بگیرند:

?فرم شرح حال ⬅️اختیاری

?فهرست محتوا ⬅️ اختیاری

?فرم ارزیابی والدین⬅️ برای تمام پایه ها اجباری ( به صورت فصلی)

?فرم خودارزیابی دانش آموز⬅️پایه سوم تا ششم اجباری ( به صورت ماهانه یا فصلی)

? فرم همسال سنجی ⬅️پایه سوم تا ششم اجباری ( به صورت ماهانه یا فصلی)

?فرم خود ارزیابی معلم در تنظیم پوشه کار⬅️اختیاری

?فرم پیشرفت تحصیلی دانش آموز( کارنامه های دو ماهانه)

دیدگاهتان را بنویسید