? فعالیت هایی برای #پیشگیری از اختلال #ریاضی ( پیش…

? فعالیت هایی برای #پیشگیری از اختلال #ریاضی ( پیش دبستانی)

┏━━━⚡️━━┓

┗━━⚡️━━━┛

⏪ یادگیری #سمت ها و #جهت ها

⏪ شناخت #اعضای بدن
⏪ یادگیری #مفهوم طبقه بندی ( پیدا کردن شباهتها و تفاوت ها)

⏪ یادگیری #مفاهیم بالا، پایین ؛ رو زیر، داخل و خارج
⏪ لی لی کردن، #حمل توپ کوچک داخل قاشق

⏪شناخت #رنگها
⏪ درست آدرس دادن جای #اشیا

⏪ غلبه #طرفی داشتن(در استفاده از دست، پا، چشم و گوش: کدام طرف بدن را بیشتر بکار میبرد).
⏪ تمرینات حفظ #تعادل

⏪شمردن تا 10
⏪پرتاب #دارت یا توپ در سبد با دست برتر

⏪بازی با پازل، #راه رفتن مارپیچ بین وسایل مثل صندلی
⏪ #بستن زیپ، دکمه ها و بند کفش

⏪ #بازیهای دقتی و تمرکز و نشانه گیری
⏪ راه رفتن روی خط #راست

⏪ مهارت استفاده از #ابزار
⏪ تقویت #عضلات انگشتان دست و مهارت های حرکتی

⏪ بازیهای #شمارشی مثل منچ و مار پله
⏪ تمرین #چهار دست و پا رفتن

دیدگاهتان را بنویسید