فعل: وزید/ رسید نهاد: باد بهاری/ ناله ی هر مرغ زار ترکیب…

فعل: وزید/ رسید
نهاد: باد بهاری/ ناله ی هر مرغ زار
ترکیب وصفی: باد بهاری/ مرغ زار ترکیب وصفی: طرف مرغزار/ ناله ی مرغ
حرف اضافه: از، به

قید: باز، به گردون

آرایه: تشخیص (ناله ی مرغ)/ کنایه (به گردون رسید: کنایه از منتشر شدن صدا)/ تناسب (کلمات بهاری، مرغزار، گردون، مرغ زار)
خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع ناله ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زار
فعل: خیز/ غنیمت شمار (امری) مفعول: جنبش/ ناله/ بو
ترکیب اضافی: جنبش باد/ باد ربیع/ ناله ی مرغ/ بوی لاله زار ترکیب وصفی: ناله ی موزون/ بوی خوش

نهاد: برای هر دو فعل “تو” (محذوف)
آرایه: تناسب (مرغ، ناله، ربیع، باد)

دیدگاهتان را بنویسید