سلام لطفا جواب سوال ۴ ممنون

سلام لطفا جواب سوال ۴ ممنون

———————————————-

1091242663_261486

———————————————-

خلق مفعول

بعد،بهاری ترکیب،وصفی،و صفت
گردون کنایه از،آسمان و قید

———————————————-

1091242663_261489

———————————————-

برون قید مخفف بیرون
خانه تو ترکیب اضافی،
این دل وصفی

دیدگاهتان را بنویسید