1062046817_69365

1062046817_69365

———————————————-

قاعده ی کوچک 1رو چطور بدست آوردید؟

———————————————-

اون قسمت 2.5نمیشه و همینطور 1

———————————————-

با استفاده از تناسب مثلث

دیدگاهتان را بنویسید