نمونه تکالیف مهارت محور پایه اول، دوم و سوم

نمونه تکلیف مهارت محور برای کلاس های اول، دوم و سوم

دانلود فایل pdf کامل

پیش نمایشی از محتوای فایل بالا (به هم ریخته):

تکلیف مهارت محور کلاس اول

درس مهارت صفحه فعالیت پیشنهادي 1 ورزش پایه ي اول کسب مهارت تعادل اندام هاي بدن کسب مهارت در دویدن ، شروع سریع و توقف سریع کسب مهارت هاي تعادلیآموزش قوانین و مقررات مهارت هاي تفکر و تمرکزنام فعالیت: کسب تعادل 1-بازیکنان به شکل دایره اي مستقر می شوند. یک بازیکن در وسط قرار می گیرد و چوب را با سرانگشت به حالت تعادل نگه می دارد . سپس شماره ي یک نفراز بازیکنان را اعلام می کند . فرد مورد نظر باید تلاش کند خود را به چوب برساند و از افتادن آن جلوگیري کند. اگر موفق شد جاي نفر وسط را می گیرد . در غیر اینصورت به جاي خود برمی گردد و بازیکن وسط شماره ي دیگري را اعلام می کند.2-بازیکنان با فاصله اي مشخص سر جاي خود می ایستند سپس با فرمان شروع توسط معلم دستها را به آرامی صورت افقی در دو طرف بدن با فاصله نگه می دارند و همزمان یکی از پاها را به سمت پشت و بالا حرکت می دهند و حرکت تعادلی فرشته را انجام می دهند و به موازات زمین چند ثانیه روي یک پا می ایستند.2کسب مهارتهاي در اجراي حرکات انتقالی )راه رفتن ، دویدن ، به پهلو دویدن یا سر خوردن ، طناب زدن ، پرتاب از بالا ، پرتاب از زیر ، حرکت تعادلی روي نیمکت(آموزش قوانین و مقررات مهارتهاي تفکر و تمرکزنام فعالیت : 7ایستگاهدر هریک از دو قسمت حیاط ، ایستگاه هفتگانه را به شکل دایره اي طراحی می کنیم . دانش آموزان در دو گروه تک تک ایستگاه ها را طی می کنند. گروهی که زودتر و با دقت بیشتر ایستگاهها را به پایان ببرد، برنده است .ابزار: )دو عدد توپ تنیس و توپ مینی بسکتبال و دو نیمکت و طناب بازي (3 ریاضی پایه اول مهارت تفکر51-با وسایل دوریختنی الگو درست کن وبه کلاس ارائه کن.2-الگوي دور فرش منزل خود را در دفترت بکش.3-دور دفترت را با الگوي رنگی تزئین کن.به نام پروردگار توانا”تکالیف مهارت محور، ویژه دانش آموزان دوره اول ابتدایی”
4مهارت هاي زندگی231-به تعداد کارهاي خوبی که امروز انجام دادي چوب خط بکش و به کلاس ارائه کن.2-بحث گروهی در خصوص آدابی که در هنگام مهمانی رفتن باید رعایت شود.5فارسی پایه اول کار آفرینی811-با اعضا خانواده در خصوص مشاغل و حرف اقوام و آشنایان گفتگو کن و نام شغل ها و وسایل هر شغل را بنویس و به کلاس بیاور.2-وسایل یکی از مشاغل مورد علاقه خود را به کلاس آورده و توضیح دهند.3-در کلاس نقش مشاغل مورد علاقه خود را بازي کنند.6آموزش قوانین و مقررات881-قوانین کلاس را در قالب چند جمله ي ساده بیان کنید.2-قوانین کلاس را به صورت نمایشی اجرا کنند.3-قوانین کلاس را در قالب جملات ساده بنویسند.7علوم پایه اول حفاظت از محیط زیست381-با اعضاي خانواده گیاهانی که آب کمتري مصرف می کنند تبادل نظر نموده و در کلاس در قالب عکس یا فیلم به دوستان خود معرفی کنند.2-به مدت یک هفته جداسازي کاغذ از زباله هاي خشک را در کلاس و منزل انجام داده و گزارش تصویري آن را به کلاس ارائه نمایند.8اقتصاد مقاومتی)بهینه سازي مصرف(461-به مدت یک ماه در منزل با اعضاي خانواده صرفه جویی آب را اجرا و تصویر قبض دوره قبل و جدید را به کلاس ارائه نمایند.2-بحث گروهی در رابطه با راهکارهاي کاهش آلودگی آب3-معرفی مشاغلی که باعث آلودگی آب می شوند در قالب نقاشی و تصویر به کلاسارائه نمایند.
9قرآن اول مهارت هاي زندگی271.به نانوایی برود و مراحل پخت نان را ببیند.2.وسایل لازم را در منزل تهیه کند و با مادرش نان بپزداقتصاد مقاومتی )بهینه سازي مصرف(291.براي صرفه جویی آب چند راهکار بیان کند.2.براي آب دادن به گل از آب اضافی وضو استفاده کند و یک شعربگوید.10هنر اول مهارت هاي زندگی-1.صفحه زمینه را به صوت آزاد و نامنظم با خطوط پرکند.2.روي زمینه بزرگتري به صورت گروهی کار انجام دهند.)کلاژ(حفاظت از محیط زیست-1.با هر ماده ي رنگی در دسترس و کاغذ سفید طبیعت را نقاشی کند.2.به صورت گروهیروي یک مقوا نقاشی طبیعت را طراحی کند.

تکلیف مهارت محور کلاس دوم

11ریاضی دوم جایگاه و ارزش میراث فرهنگی421.یکی از کلمات کاشی کاري شده در مسجد محل را در دفتر شطرنجی رنگ کند2.اسم خود وخانواده رادر دفترشطرنجی کاشی کاري کند3.یک کاشی کاري در منزل را با الگو و رنگش رسم کند4.به همرا ه معلمو با گل رس یک کتیبه بسازند5.دوخت چهل تکه هندسی با پارچه یا ساخت با کاغذ رنگی بااستفاده از طرح هاي کاشی کاري12مهارت هاي تفکر901.یک مربع با طول ضلع 20درست کند وبا کمک اول یا بگوید چند تا از آن در پتو جا می گیرد2.به صورت گروهی در نمازخانه مدرسه با کتاب ریاضی شکل سازي کنند وبقیه را ارزیابی کنند.3.در کلاس به صورت گروهی بک مربع با طول ضلع 25سانی متر ساخته و بگویند چند مربع با طول ضلع 25میلیمتر در آن جا میگیرد4.نام اشکال هندسی را کف دست هریک از اعضاي گروه نوشته و سپس هر کس درباره شکلش توضیح دهد
17حفاظت از محیط زیست951.بحث و گفت و گو در مورد لزوم استفاده از بازیافت و فواید استفاده از آن ها2.تهیه لیستی در منزل پیرامون موادي که قابلییت بازیافت دارند3.برگزاري نمایشگاه با مواد بازیافتی4.ساخت ابزار و کار دستی با موارد دورریختنی5.بازدید از کارخونه بازیافت کاغذ18 قرآن دوم اقتصاد مقاومتی )بهینه سازي مصرف(231.نعمت هاي خدا را شکر می کند و درست استفاده می نماید.2.خوراکی و چاشت مدرسه اش را کامل می خورد.19مهارت هاي تفکر291.درباره پیام قرآنی داستان بیان کند.2.چند نمونه از نعمت هايخداوند را نقاشی می کند.20هنر دوم اقتصاد مقاومتی)بهینه سازي مصرف(-1. بیان کند با کاغذ چه بازي ها و کارهایی می تواند انجام دهد.2. کاغذها را به صورت رشته رشته درآورده و با آن ها کاردستی درست کند.21مهارت هاي تفکر-1. بیان کند با گل چه اشیا و کاردستی هایی می تواند درست کند.2.درمحیط زیست با استفاده از خاك و آب خودش گل بسازد.22بخوانیم و بنویسیم پایه ي دوم جایگاه و ارزش میراث فرهنگی: آشنایی با حرم مطهر امام رضا )ع( و آرامگاه فردوسی و شاهنامه ، شاهکار هنري فردوسی و کسب مهارت در خصوص چگونگی حفظ میراث فرهنگی721-بازدیدگروهی از حرم مطهر امام رضا )ع( و موزه ي آثار ارزشمند و بازدید از آرامگاه فردوسی و مشاهده رفتار دانش آموزان و توضیح در مورد مراقبت از میراث فرهنگی2-هم خوانی برخی از اشعار ساده شده فردوسی در کلاس 3-تهیه کتابهاي داستان ساده و کودکانه در خصوص میراث فرهنگیمانند شاهنامه فردوسی و خواندن آن در کلاس توسط دانش آموزان3-گفت و گو در گروههاي کلاسی در خصوص چگونگی محافظت از میراث فرهنگی 4-انتخاب کلمات کلیدي درس مانند : حرم امام رضا )ع( ، شاهنامه ، فردوسی، توس ، شعر و تحقیق پیرامون آنها و نوشتن جمله در ارتباط با آنها . بهترین نمونه ها در کلاس نصب شود.
23کارآفرینی:آشنایی با مشاغل وو ارج نهادن به آنها 421-انتخاب چند شغل و تحقیق درمورد آن و نمایش آن در کلاس توسط دانش آموزان2-دعوت از چند ولی جهت معرفی شغل خود به دانش آموزان و توضیح درباره آن 3-بازدید از یکنانوایی یا باغ گل و یا … همراه دانش آموزان جهت آشنایی با کار نانوا و باغبان و یا …4-هر دانش آموز یک شغل انتخاب کند و در مورد آن مطلب تهیه کند و در کلاس بخواند.5-معلم در مورد برخی مشاغل که دانش آموزان از آنها آگاهی ندارند و براي آنها جالب و جدید است، صحبت کند.6-دانش آموزان در چند سطر از خداوند و کسانی که در زندگی به ما کمک می کنند ، تشکر کنند و در کلاس بخوانند. بهترین نمونه ها در کلاس نصب شود.24حفاظت از محیط زیست:آشنایی با روز جهانی درختکاري و کسب مهارت در خصوص محافظت از طبیعت1101-تهیه مطالب در مورد کاشت گیاهان و راههاي مراقبت از آنها و خواندن در کلاس 2-تشکیل کمپین مراقبت از محیط زیست در مدرسه و استفاده از تبلیغات در این زمینه توسط دانش آموزان3-تشکیل گروههاي دانش آموزي جهت کاشت گل و گیاه و درخت در فضاي مدرسه با هماهنگی مدیر دبستان و مراقبت از فضاي سبز توسط خود دانش آموزان4-با هماهنگی اولیا چند گروه از دانش آموزان براي کاشت درخت در 15اسفند در مناطق شهرداري هدایت شوند. 5-طراحی و نقاشی در خصوص روز جهانی درختکاري و تشکیل نمایشگاه اهدا جوایز به بهترین نمونه ها6-برگزاري جشنواره آشتی با طبیعت از طریق کاشت گیاه و مراقبت از آن و اهدا جوایز براي بهترین مراقبت25ورزش پایه ي دوم آموزش قوانین و مقرراتمهارت هاي تفکرکسب مهارت در اجراي حرکات مختلف خلق کردن روش هاي مختلف نمایش مفاهیمحرکات پایهمفاهیم و حرکات 1-آموزش جهت هاي مختلف به دانش آموزان 2-ترکیب حرکات مختلف مثل دویدن، راه رفتن و پریدن 3-پرتاب کردن توپ به جهت هاي مختلف با علامت یا سوت مربی4-حرکت کردن به جهت هاي مختلف به همراه توپابزار: توپ
26مهارت هاي تفکرکسب مهارت در شناخت مفاهیم از طریق حرکت و فعالیت )شناخت اشکال هندسی (حرکات پایه همراه با شناخت اشکال هندسی 1-از دانش اموزان میخواهیم با دویدن ، پریدن ،راه رفتن و لی لی کردن ، اشکال هندسی را در ابعادکوچک و بزرگ ترسیم کنند . 2-از دانش اموزان میخواهیم به صورت گروهی اشکال هندسی را با حرکت ترسیم کنند . 3-دانش اموزان دو به دو روبه روي هم می ایستند . یک نفر از انها یک شکل هندسی را با خصوصیات آن بیان می کنند و دیگري روي زمین ترسیم می کند .

تکلیف مهارت محور کلاس سوم

ورزش پایه سوم آموزش قانون و مقررات مهارت هاي تفکر توسعه مهارت بنیادي لی لی و دویدن.مهارت کار با دیگرانکسب مهارت در احترام به قوانین و مقررات حفظ و اشاعه بازي هاي بومی و محلی تقویت ادراك شنواییاستاد رو بگیر، شاگرد رو نگیر)بومی و محلی(مراحل بازي :دو نفر در نقش استاد و تعقیب کننده به قید قرعه انتخاب می شوند و سایر دانش آموزان در نقش شاگرد در محوطه بازي آزادانه حرکت می کنند و با صدور فرمان استاد را بگیر ، شاگرد را نگیر و یا بالعکس، فرد تعقیب کننده شروع به تعقیب دیگران می کند و با گرفتن یک نفر به جاياو قرار می گیرد و بازي همین طور ادامه می یابد.28آموزش قوانین و مقرراتمهارتهاي زندگی ) همیاري ، کنترل هیجانات(بهبود در توسعه استقامت و کسب مهارت در زمینه سرعت عمل و عکس خرگوش بی لانه:مراحل بازي:در یک محیط دایره شکل یا مربع شکل مشخص ، دو نفر به قید قرعه خرگوش و شکارچی می شوند . بقیه دست هاي یکدیگر را می گیرند ودر گروههاي سه نفري لانه درست می کنند . در هر لانه یک نفر) خرگوش ( مستقر می شود. شکارچی دنبال خرگوش می کند و خرگوش با دویدن به سمت لانه ها ، جاي خود را با فرد درون لانه ها عوض میکند تا
العمل و چابکیجایی که شکارچی خرگوش را شکار کند.سپس دو نفر بعدي انتخاب می شوند.)قوانین: 1-دو خرگوش در یک لانه قرار نگیرند . 2-در فاصله زمانی مشخص نقش دانش آموزانی که لانه می سازند، با خرگوش عوض شود. 3-فاصله بین لانه ها با فضا و تعداد دانش آموزان متناسب باشد.(29علوم سوم اقتصاد مقاومتی)بهینه سازي مصرف(38-ارائه راهکار در زمینه استفاده از آب ظروف شسته شده و …-ساخت وسیله با اشیا دور ریختنی در مدرسه و منزل-اجراي نمایش با موضوع اگر آب نباشد-نوشتن داستان سرنوشت یک قطره آب-بحث و گفتگو درباره موارد اسراف در مدرسه و راهکارهاي صرفه جویی -بررسی مقدار مصرف روزانه در یک روز عادي و یک روز کنترل شده و دلایل تفاوت مقدار مصرف -برگزاري نمایشگاهی از ایده ها و تجارب دانش آموزان و انتخاب تجارب برتر در این زمینه30جایگاه و ارزش میراث فرهنگی و قومیت هاي مختلف104-پرس و جو در مورد علت تفاوت پوشش در مناطق مختلف آب و هوایی کشور-برگزاري مسابقه عکس و نقاشی از میراث فرهنگی و یا قومیت هاي مختلف در مسافرت-نمایش فیلم با موضوع قومیت هاي مختلف و نحوه زندگی آنها -بازدید از نمایشگاه هاي میراث فرهنگی و یا موزه ها31اجتماعی سوم کارآفرینی-کاشت سبزي و گل در گلدان یا باغچه مدرسه و یا خانه -بازدید علمی از مشاغل و بخش هاي مختلف صنعتی و کشاورزي-بحث و گفتگوي دانش آموزان درخضوض مشاغل والدین و آشنایان -دعوت از اولیاي برخی دانش آموزان و بیان توضیحاتی در مورد شغل مورد نظر-اجراي نمایش در مورد یک شغل توسط دانش آموزان -مصاحبه دانش آموزان با اولیا و یا افراد فامیل در مورد شغل
32ریاضی سوم مهارت هاي تفکر121.با کمک مادریک دستبند مروارید با الگوي تکرار شونده رست کنند.2.موزاییک هاي سالن مدرسه را در ساعت ریاضی به صورت گروهی به چند روش شمارش کنند3.یک الگوي تکرار شونده به کمک پدر و به وسیله ماشین حساب طراحی کنند و به کلاس بیاورند تا دوستانشان پاسخ گویند4.به کاشی کاري هاي وضوخانه یا آبخوري مدرسه دقت کنند و براي یک طرح زیبا با الگوي مناسب با همدیگر بحث کرده و به مدیر مدرسه ارایه دهند5.با راهنمایی معلم و کمک اولیا در باغچه مدرسه یک الگوي تکرار شونده با گلها بوجود آورند6.سعی کنند الگوي مصرف نان منزل را کشف کنند7.با همراهی معلم از یک مکان اسلامی یا تاریخی بازدید کنند و یکی ازکاشی کاري هایش را رسم کنند33مهارت هاي زندگی341.با کمک مادر روبان رابه یک متر پارچه اي تبدیل کرده با خودکارآن را به 100قسمت مساوي تقسیم کنند2.به صورت گروهی یک متر کاغذي درست کنند و آن را به لبه میز خود بچسبانند،طول میزمدرج شود3.در گروه اندازه طول قد همدیگر را اندازه گرفته و باکمک مربی بهداشت و اندازه گیري وزن حجم توده بدنی خود را محاسبه کنند4.با همراهی پدر طول کوچه را قدم کرده وبا قدم هاي خودشان مقایسه کند.5.طول چند وسیله که یک متر طولشان است شناسایی کنند34اقتصاد مقاومتی971.نوشتن لیست خرید روزانه اقلام تکرار شونده مثل نان و شیر و سبزیجات براي خانواده و مقاسه با سایرین2.نمودار مصرف خانواده را در آشپزخانه جهت اخذ تصمیمات مهم براي 2هفته رسم و نصب کنند 3.با اجازه پدر به خرید نان و شیر بروند و یک اسکناس 10000تومانی بدهند و بقیه پول را محاسبه کنند35 هدیه سوم مهارت هاي زندگیدرس اول آستین هاي خالی1.اجراي بازي بگرد و پیدا کن با چشم هاي بسته در کلاس درس2.بستن انگشتان دستدر گروه با مداد و روبان و خم نشدن آن براي تمرین برداشتن اشیا3.ساخت دست با سیم و خمیر و به صورت گروهی4.بحث گروهی درباره نبودن هرکدام از اعضا بدن5.انجام یک کار خیر در هر هفته براي تشکر از خدا
36حقوق کودکاندرس 7بوي بهشت1.نوشتن لیست مسئولیتهاي خانگی 2.بحث و گفتگو پیرامون حقوق معلم و شاگرد3.نوشتن نامه اي به پدر و مادر و تشکر از زحمات آنها4.پیدا کردن نشانه هاي رضایت اولیا و دادن گزارش درباره آن به کلاس5.اجراي نمایش بوي بهشت6.نوشتن کلاسی منشور حقوق کودك با همکاري معلم7.قول دسته جمعی براي روزي یک نیکی به پدر و مادر37بخوانیم وبنویسیم پایه ي سوم اقتصاد مقاومتی )بهینه سازي مصرف( تفکر خلاق:آشنایی با جنگل به عنوان سرمایه ملی و منبعی ارزشمند جهت تهیه کاغذ و کسب مهارت جهت مصرف بهینه1141-پخش فیلم از کارخانه کاغذ و چوب نکا درگیلان براي دانش آموزان2-بحث و گفت و گو در گروههاي کلاسی در خصوص راههاي بهینه سازي مصرف و چگونگی احیاي جنگل 3-ترغیب دانش آموزان جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ مانند: استفاده از دفاتر سفید سال گذشته و یا استفاده از سررسیدهاي موجود در منزل براي نوشتن تکالیف و عدم اسراف برگه هاي سفید دفاترشان4-تشکیل کمپین مصرف بهینه در کلاس و مدرسه و استفاده از تبلیغات در این زمینه 5-طرح جمع آوري کتب دانش آموزان در انتهاي سال در مدرسه براي بازیافت کاغذ 6-دعوت ازچند نفر از اولیا براي صحبت در خصوص چگونگی جایگزینی موارد دیگر به جاي کاغذ در رابطه با شغل خود مانند : استفاده از تکنولوژي و سیستم رایانه براي ثبت مطالب به جاي کاغذ7-تشکیل گروههاي همیار برق، آب و کاغذ در مدرسه با کمک مسئولین مدرسه و در خانه با کمک اولیا 8-در عابر بانکها از چاپ کاغذ براي صورتحساب صرف نظر کنیم . اولیا می توانند عملا به فرزندان خود آموزش دهند.9-نوشتن انشا در مورد:”چگونه هنگام تفریح در جنگل در حفظ سرمایه ي ملی خود کوشا باشیم “38مهارت هاي تفکر آموزش قوانین و مقررات:آشنایی با آلودگی صوتی و کسب مهارتهاي تفکرو چگونگی رعایت بهداشت در خصوص آلودگی 361-تهیه ي روزنامه دیواري در خصوص آلودگی صوتی و استفاده از تصاویر مرتبط با آن 2-تفکر و گفت و گو در گروههاي سه نفره در خصوص راهکارهاي کاهش آلودگی صوتی 3-تهیه ي لیستی از مشاغل که آلودگی صوتی ایجاد می کند و تاثیرات زیانبار آن براي صاحبان مشاغل و دیگران و پیشنهاد راهکارهایی براي کاهش این آلودگی ها4-تصویب و اجراي قانونی در کلاس به منظور کاهش آلودگی صوتی
صوتی 39 قرآن سوم مهارت هاي زندگی741.یک نمونه از کارهایی که براي پدر و مادرش انجام داده را بیان کند.2.نمایشی در مورد نیکی کردن با دوستانش اجرا کند.40مهارت هاي تفکر771.یک انشا در مورد ستمگران بنویسد.2.پیام قرآنی را می خواند و یک داستان از قرآن در مورد ستمگران پیدا کند و براي دوستانش تعریف کند.41 هنر سوم حفاظت از محیط زیست-1.تفاوت ابزار و وسایل مختلف نقاشی را بیان کند2.دانش آموزان را به طبیعت برده و بخواهید بافت هاي مختلف را با لمس کردن تجربه کنند.42جایگاه و ارزش میراث فرهنگی-1. در مورد میراث فرهنگی و هنري شهر یا روستاي خود تحقیق کند.2. موضوعی را از جنبه میراث فرهنگی و هنري در قالب رشته هنري به نمایش در آورد.

دیدگاهتان را بنویسید