موسیقی از فکر تراوش می کند و در قلب می نشیند. #بتهون…

موسیقی از فکر تراوش می کند و در قلب می نشیند.
#بتهون

?روزتان سرشار ازنشاط وشادمانی باد
??
@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید