زمینه ها و موضوعات برنامه ویژه ی مدرسه در 3زمینه در حال…

زمینه ها و موضوعات برنامه ویژه ی مدرسه
در 3زمینه در حال اجراست :

-1مهارت آموزی (در دو سطح مهارتهای زندگی و مهارتهای حرفه ای )

-2فعالیت های میدانی هدفمند از جمله بازدید و اردو های هدفمند ، مشاهده طبیعت، بازدید از موزه ها و نمایشگاه ها ، مراکز
علمی، صنعتی ،تولیدی ، هنری ،فرهنگی ،اماکن مذهبی و…

-3آموزش های تربیتی – اسلامی
با توجه به تاکید سند تحول بنیادین بر اینکه « مدرسه محور توسعه محله» است انطباق کامل با سند و در راستای تحقق این
چشم انداز نیز می باشد. این سه زمینه فعالیت ها واقدامات زیر مجموعه هر یک ساحت های شش گانه تعلیم وتربیت (اعتقادی وعبادی، اجتماعی وسیاسی ، زیستی وبدنی ، زیباشناختی وهنری ، اقتصادی وحرفه ای وعلمی وفناورانه ) می تواند به مورد اجرا گذاشته شوند. درشیوه نامه متذکر شده است کلاس های کمک درسی ،تقویتی ، حل تمرین ،آموزش زبان و… به هیچ وجه زمینه های مجاز برنامه ویژه مدرسه محسوب نمی شوند 1-مدارس در خصوص انتخاب موضوعات و محتوای برنامه های ویژه مدرسه دارای اختیار هستند.و می توانند ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت(اعتقادی،عبادی و اخلاقی ،اجتماعی و سیاسی،زیستی و بدنی،زیبا شناختی و هنری،اقتصادی و حرفه ای ،علمی و فناورانه)حول موضوعات مناسب تاریخی ،علمی،اعتقادی،اجتماعی،یا معرفی حرفه ها ،هنرها ،جغرافیا ،آیین و رسوم،نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی مدرسه دست به انتخاب بزنند.2-لذا برنامه های سطح مدرسه در جهت تامین بخشی از این نیاز طراحی و تولید میشود . آموزش یک مهارت جهت تامین معاش حلال که یکی از محورهای این برنامه است از نقاط قوت برنامه ویژه مدرسه است چرا که دانش آموزان را پس از فراغت از تحصیل در یک زمینه بعنوان تکنسین مبتدی و پس از اخذ دیپلم در زمینه موصوف به کسب و کار بپردازد و ممکن است
کارآفرین شود . 3-ازمحاسن دیگر این برنامه نیز تنوع و تعدد برنامه هاست که از وجوه تمایز یک مدرسه با مدرسه دیگرخواهد شد .چرا که اولویت های هر مدرسه با مدارس دیگر متفاوت است .انجام فعالیت های میدانی مانند مشاهده طبیعت،بازدید از موزه ها ،نمایشگاه ها و مراکز علمی ،صنعتی،تولیدی،هنری،فرهنگی،کانون های تربیتی محله،اماکن مذهبی(مسجد،مصلی،زیارتگاه،دارالقرآن،یادمان دفاع مقدس)اماکن باستانی،نهادها و موسسات اجتماعی و شرکت در فعالیت گروهها و انجمن های علمی ،در صورتی که به عنوان یک موقعیت یادگیری رشد دهنده طراحی شده باشند،به عنوان برنامه ویژه ی مدرسه در نظر گرفته می شوند
?????
?کانال بوم
@BOMNOVIN

دیدگاهتان را بنویسید