جمع اژدها اژادر نیست؟؟

جمع اژدها اژادر نیست؟؟

———————————————-

فک کنم جمع نداره

———————————————-

به دلیل اسم خاص بودنش یا دلیل دیگه ای داره؟؟

———————————————-

اژدهایان یا اژدهاگان
البته اظهار نظر شخصی

———————————————-

اژدهایان درسته اما اژدهاگان اشتباهه

———————————————-

اژدهاگان با کلاس تره?

———————————————-

کلمات ختم با الف با ی میانجی وعلامت جمع ان جمع بسته می شوند

دیدگاهتان را بنویسید