1134043354_238277

1134043354_238277

———————————————-

کسی نبودبتونه جواب بده؟

———————————————-

225

———————————————-

راحلش ولطف میکنین

———————————————-

40=ثلث
40×3=120
120÷2=60
60×5=300
300÷4×3=225

———————————————-

ممنون

———————————————-

??

دیدگاهتان را بنویسید