لباس شخصیها و جاسوسان را شناسایی کنید قاتلان را شناسایی…

لباس شخصیها و جاسوسان را شناسایی کنید

قاتلان را شناسایی کنید

لباس شخصی های قاتل در #شیراز که در حال شناسایی معترضین بودند را شناسایی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید