? کار من ذهنی این است که صید کند . صید کردن عبارت از این…

? کار من ذهنی این است که صید کند . صید کردن عبارت از این است که شما خودتان را که بصورت فکر ساختید در مرکزتان می‌بینید، یا می‌گویید من این هستم .
چیزهای بیرونی را هم که برای شما ارزش دارند تجسم می‌کنید و با فکر مال من، آنها را مال خودتان می‌کنید. یعنی با یک ارتباط نامرئی آنها را به خودتان وصل می‌کنید، می‌گویید این مال من شد .
وقتی مال شما می‌شود، یعنی صید می‌کنید. آن چیز عینک دید شما می‌شود، بعد از آن ذهن شما، زندگی شما را براساس محور آن چیز سازماندهی می‌کند، ترتیب می‌دهد و همه چیز را پس از آن از دریچه دید آن یا عینک آن می‌بینید .
ما به تعداد صیدهایی که کردیم، گفتیم این مال من، این مال من، عینک داریم .
پس فعلأ این من جدید که مرکز ماست، بجای مرکز قبلی ما که خدا بود و فعلاً فراموش شده را گرفته. تعداد زیادی عینک جدید دارد که چیزها را با هوشیاری جسمی می‌بینند و از آن چیزها زندگی می‌خواهد .

دیدگاهتان را بنویسید