#فیلم #علمی #آموزشی ويدئويی عجیب و زيبا سفر از كهكشان راه…

#فیلم #علمی #آموزشی

ويدئويی عجیب و زيبا سفر از كهكشان راه شيری به جهانهای چندگانه!
عظمت اين ويدئو به حدی است كه هركسی را دچار حیرت میکند
در بالای ویدئو به مسافت برحسب سال نوری توجه فرمایید..‌!

اینستا گرام?
https://www.instagram.com/Elmebartar_salar

کانال تیزهوشان علم برتر?
@elmebartarsalar

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید