?دلایل زوج بودن عدد صفر : ?عددی زوج است که اگر آن را بر 2…

?دلایل زوج بودن عدد صفر :

?عددی زوج است که اگر آن را بر 2 تقسیم کنیم حاصل به دست آمده “عددی صحیح” باشد . صفر تقسیم بر 2 می شود صفر . پس چون حاصل ، عدد صحیح شد پس صفر زوج است.

? صفر از هر عدد زوجی زوج تر است . چون اگر یکبار آن را تقسیم بر 2 کنیم و باز حاصل را دوباره تقسیم بر 2 کنیم جواب همان صفر که یک عدد صحیح هست می شود . در صورتی که این خاصیت را اعداد زوج دیگر ندارند . پس صفر زوج تر از هر زوجی است چون همواره حاصل تقسیم صفر می شود.

?در مجموعه ی اعداد صحیح ، دو طرف عدد صفر، اعداد فرد یعنی (1) و (1-) هستند و این خود دلیل دیگری بر زوج بودن عدد صفر است.
#ریاضی
#ششم
—————
? @sheshomriazi

———————————————-

ولی در همه کلاسهای ریاضی گفتن صفر نه زوج است نه فرد بلکه زوج ساز است

دیدگاهتان را بنویسید