?” #خواندن_درس_به_كمك_دانش_آموزان” ✔️(پیشنهاد فعالیتی…

?” #خواندن_درس_به_كمك_دانش_آموزان”

✔️(پیشنهاد فعالیتی برای تدریس متن های كوتاه فارسی در كتاب های «بخوانیم»)
برای پرورش مهارت گوش دادن با دقت و هم چنین معرفی كلمه های جدید درس های فارسی «بخوانیم» كه كلید واژه هم محسوب می شوند و هم چنین تقویت روخوانی، املا و انشا، می توان به روش زیر عمل كرد:
✔️مرحله ی اول: دانش آموزان كتاب هایشان را می بندند و آموزگار درس را با صدای بلند و رسا می خواند. حدود دو سه دقیقه به دانش آموزان فرصت فكر كردن و تبادل نظر می دهد. سپس می گوید: «این بار می خواهم درس را با كمك همه ی شما بخوانم به این صورت كه من شروع به خواندن درس می كنم و گاهی كلمه های كلیدی، فعل ها، مترادف ها و حتی جمله ای كوتاه حذف می كنم یا جا می اندازم. شما باید بدون نگاه كردن به كتاب، به نوبت و به صورت شفاهی، موارد حذف شده را بیان كنید. اگر دانش آموزی جواب را نمی دانست،‌نفر بعدی كه دستش را بالا گرفته است، می تواند پاسخ دهد. هر دانش آموزی كه پاسخ درست داد، بلافاصله پای تخته بیاید و پاسخ درست خود را بنویسد. (تقویت املا)»
✔️مرحله ی دوم: دانش آموزان را به گروه های دو نفره تقسیم می كنیم تا به نوبت متن درس را برای یك دیگر بخوانند، به طوری كه كتاب مخاطب (شنونده) بسته باشد. (تقویت روخوانی و پرورش مهارت گوش دادن)
✔️مرحله ی سوم: از هر عضو گروه می خواهیم، حدود 10 تا 15 كلمه ی مهم را از روی متن درس یادداشت كنند و به یك دیگر بدهند. (تقویت املا)
✔️مرحله ی چهارم:هر نفر با كلمه های دوست خود، به دلخواه متنی را بسازد و مجددا متن ساخته شده را به یكدیگر بدهند. (تقویت انشا)
✔️مرحله ی پنجم: هر نفر از روی متن دوست خود، یك پرسش طرح كند و چنان چه پرسش طراحی شده به متن درس مربوط بود، آن را در كتاب «بخوانیم»، در جای مناسب یادداشت كند. (ارزشیابی)
ممكن است پیاده كردن روش بالا تا حدودی وقت گیر باشد،‌اما به كار گرفتن آن حداقل دوبار در طول تدریس سالانه، بی نتیجه نخواهد بود.
#مهارت_های_معلمی
———————
? @maharat_moalme_sheshom

دیدگاهتان را بنویسید