?? آزمون فصل سوم و چهارم مطالعات ششم ❇️? #پاسخنامه دارد…

Download

?? آزمون فصل سوم و چهارم مطالعات ششم
❇️? #پاسخنامه دارد
?? #فصل3 : کشاورزی در ایران
☑️? #درس5 : عوامل موثر در کشاورزی
☑️? #درس6 : محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف
?? #فصل4 : ایران و منابع انرژی
☑️? #درس7 : طلای سیاه
☑️? #درس8 : انرژی را بهتر مصرف کنیم

دیدگاهتان را بنویسید