@sisalmoalemi فساد، فساد، فساد، فساد، و باز هم فساد……

@sisalmoalemi

فساد، فساد، فساد، فساد، و باز هم فساد…
✍️یاسر عرب

✅مدتی است دستم به نوشتن نمی رود. سفر به عراق سوالات مرا در مورد آینده و توسعه ی در ایران عوض ڪرده و خود آن سوالات هم برایم حتی به اندازه ڪافی روشن نیست. یڪی دو روز پیش روحانی داد و قال راه انداخت ڪه پس فساد های میلیارد دلاری چه شد؟

✅امام جمعه فلان جا در صدا و سیما حاضر شده است و از فساد مدیر ڪل دادگستری و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ی استان و شهردار و باقیِ مسئولینِ مقدسِ نظامِ مقدس، می گوید.

و من به عنوان یڪ آدم هیچڪاره مثل باقی مردم هاج و واج خسته از این سیرڪِ عدالتخواهی و مبارزه با فساد در یڪ قاب روحانی را می بینم ڪه قوه قضاییه را تلویحا متهم می ڪند به عدالت بازی!

✅شما را نمی دانم اما من دیگر به شدت از دیدنِ اخبار فساد، و افشای فساد، و حتی مبارزه با فساد خسته ام. به خصوص وقتی حس می ڪنم دعوا بر سر لحاف ملا است و هر بار بخش گزینش شده ای از فساد مسئولینِ “خودی” توسط بخش گزینش تر! شده ای از مقامات “خودی” افشا می شود.

فڪر می ڪنم برای مردم دیگر هیچ فرقی ندارد ڪه هزار میلیارد دزدی شده یا ده هزار میلیارد اختلاس شده یا صد هزار میلیارد بالاڪشیده شده. من این جا حتی راجع به فرایندِ مسخ شدنِ توده هم نظری ندارم. اما گمان می ڪنم فساد اڪبر همین بود ڪه به وجود بزرگترین فسادها عااااااادت مان بدهند، ڪه دادند…

و بدترین بلا این بود ڪه با این وضعیت بلبشوی فساد و مبارزه با فساد جامعه را به خودش بدبین ڪنند ڪه ڪردند… و بزرگ ترین ضربه، جراحت بر پیڪر تار و پود اعتماد اجتماعی بود ڪه بافت اصلی جامعه را می سازد، ڪه زدند.

✅حضرات، آیات، سرداران، مدیران، مسئولین، اگر صادقید (ڪه نیستید چون به سراغ منشاء فسادها نمی روید) بدانید ڪه این شیوه ی مبارزه با فساد شما، عین فساد است.

اما حالا ڪه در راس تصمیم گیری و مدیربت میانی ڪشور اڪثرتان هم سفره هستید، لطفا بس ڪنید این نوع افشا گری ها را… من یڪی نمی خواهم بدانم وزیر صنعت چه فسادی ڪرده و قضات فاسد چه پرونده هایی داشته اند و آن آقا زاده امروز چرا دارد در صفحه اش راپوُرت این آقا زاه را می دهد و شهردار چطور زمین ها را به اسم همسرش ڪرده و…

بخورید بچاپید و اسراف هم ڪنید ولی دست از سر اعصاب خلق خدا بردارید. این مردم بی قدرتِ ڪف خیابان دل شان به هدیه گلی، به موفقیت ڪوچڪی، به رساندنِ آبی، به نشاندنِ لبخندی به صورت ڪودڪی خوش است.

از دست ما مردم چڪار بر میاید در مورد آن فسادهای میلیارد دلاری ڪه با ایهام و اشاره پشت تریبون اعلام می ڪنید؟ (و فعلا برای تان نفعی ندارد واضح ڪردن اش)

✅وقتی همه چیز از بالا انتصاب و تصمیم گیری می شود و موقع گرفتن از سهم مردم و دست ڪردن توی جیب خلق خدا، مملڪت صاحب، و آمر و مالڪ و بزرگ تر دارد و موقع دادنِ حقوق ملت هیچ مسئولی وظیفه ای بر گردن نمی گیرد مردم ڪوچه و بازار چه می توانند بڪنند در مقابل این افشا گری های شما؟

می خواهید بگویید شما خوبید؟ شما عدالتخواه هستید؟ شما ناجی ملت از این غرقاب فساد هستید؟ باشد شما خوبید…

شما خوبید ڪه وقت وقت اش در حق هم “مردانگی” می ڪنید و پرونده همدیگر را رو نمی ڪنید،اما جان سخن این است؛ حداقل به شڪل دڪوراتیو سر سفره با هم ڪنار بیایید و این قدر تشویش اذهان عمومی را در دستور ڪار قرار ندهید!

مگر جامعه ی خسته و سیاست زده و سیاست زدایی شده ی ما چقدر توانِ تحمل فرسایش اعصاب دارد؟

بخشی از یادداشت یاسر عرب

@yaser_arab57
@sisalmoalemi

دیدگاهتان را بنویسید