1129820341_172940

1129820341_172940

———————————————-

میشه این سوال کمک کنید

———————————————-

در این سوال ضلع 4 واحد را باید به چهار تا 1 قسمت تقسیم کنیم. و ضلع 3 واحد را نیز باید به سه تا 1 قسمت تقسیم کنیم. حالا 1 1/2 را از سمت ضلع 3 جدا میکنیم.
از یه طرف دیگه هم 3 2/4 را جدا میکنیم.

مقدار زیر کشت رفته میشه جمع این ودتا

مقدار خالی میشه 12 منها جواب قسمت قبل

دیدگاهتان را بنویسید