?? نمونه های آزمون عملکردی پایه ی پنجم ?فارسی ?کتبی :…

??

نمونه های آزمون عملکردی
پایه ی پنجم

?فارسی

?کتبی :

?زندگی نامه ی یکی از بز رگان محله ی خود را بنویسید.

?نوشتن یادداشت های روزانه

? شناسایی :

?شناسایی معانی لغات درجمله

?شناسایی آرایه ی جان بخشی به اشیا در متن

?شبیه سازی:

?ویرایش یک متن انشا
( نشانه گذاری )

?نمونه کار :

?تهیه ی یک روزنامه دیواری

?بیان مفهوم اشعار با توجه به معنای لغت ها

??

دیدگاهتان را بنویسید