‍ کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا چه میدانی تو از…

‍ کسی هرگز نمیداند
چه سازی میزند فردا

چه میدانی تو از امروز
چه میدانم من از فردا

همین یک لحظه را دریاب
که فردا قصه اش فرداست

#ناشناس

شبتان زیبا ،به امید فردایی دیگر
??
@bare30p

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید