گروه بندی بر اساس وسعت و دامنه كشت · گیاهان باغی یكساله:…

گروه بندی بر اساس وسعت و دامنه كشت

· گیاهان باغی یكساله: گیاهانی هستند كه در سطح كوچك كشت می شوند. مانند: پیاز، بادنجان، كلم.

· گیاهان باغی چند ساله: گیاهانی دایمی و چند ساله هستند كه در اراضی بزرگ، باغات و نهالستان پرورش می یابند. مانند: چای، قهوه، مو.

· گیاهان زراعی: این گروه كه ممكن است یك ساله، دو ساله و چند ساله باشند در وسعت بسیار زیاد و در اراضی مزروعی كشت می شوند. مانند: گندم

طبقه بندی گیاها

دیدگاهتان را بنویسید