#پ_2168 #جمع_تفریق_اعداد_مخلوط #مشترک_کلیه_پایه_ها به دو…

#پ_2168

#جمع_تفریق_اعداد_مخلوط

#مشترک_کلیه_پایه_ها

به دو مثال زیر دقت کنید

2 +4/5=

اگر با روش مخرج مشترک آن را حل کنیم باید به 2 مخرج 1بدهیم و

2/1+4/5=10/5+4/5=14/5=2 4/5

بنظر شما چه اتفاقی رخ داده است؟

آیا همان اول نمی توانستیم بنویسیم

2+4/5= 2 4/5

بله.
همانطور که قبلا گفته بودم عدد مخلوط جمع دو عدد است و برعکس.

حال مثال دوم

2-4/5=

آیا اینجا می توان گفت جواب برابر

2 4/5

است؟

خیر

چون از 2واحد کامل 4/5 آن کم می شود پس دیگر نمی توان گفت 2واحد کامل با 4/5 می ماند که بگوییم حاصل

2 4/5

است.

اما حاصل

2-4/5= 10/5-4/5=6/5 =1 1/5

طبق آنچه که در بالا امد.

《امانتدار باشیم 》

@mahdiahmadileedari.

@riazieducation96.

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید