هشتادعددکلیدبرای روشن خاموش کردن هشتاد لامپ رنگی نصب کرده…

هشتادعددکلیدبرای روشن خاموش کردن هشتاد لامپ رنگی نصب کرده ایم
بازدن اولین کلید همه ی لامپ ها روشن میشوند
بازدن دومین کلید لامپ های مضرب دوخاموش میشوند
بازدن سومین کلید لامپ های مضرب سه تغییر وضعیت میدهند(روشن یا خاموش میشوند)
بازدن کلید چهارلامپ های مضرب 4تغییر وصعیت میدهند
وبه همین ترتیب همه ی هشتاد کلید را میزنیم درانتها تعداد لامپ های خاموش چندتا خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید